1. Головна
 2. /
 3. Батькам
 4. /
 5. Порядок зарахування учнів

Порядок зарахування учнів

ПОРЯДОК

зарахування, відрахування та переведення учнів

до Високопільської спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступені «Обдарованість»

Херсонської обласної ради

Зразок заяви (завантажити)

(Переглянути)

1. Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає механізми:
 • зарахування учнів до Високопільської спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Херсонської обласної ради для здобуття базової чи профільної середньої освіти за денною формою навчання (на початок та впродовж навчального року);
 • переведення учнів з одного закладу освіти до іншого;
 • відрахування учнів із Високопільської спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Херсонської обласної ради.
 1. Зарахування учнів до закладу здійснюється відповідно до наказу керівника, що видається на підставі заяви (завантажити зразок) одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто.

До заяви додаються:

 1. Копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
 2. Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
 3. Оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності).
 1. Діти або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених підпунктами 1 та/або 3 пункту 2 цього розділу, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів згідно з цим Порядком. У випадку відсутності документа про освіту та з метою визначення класу, до якого має бути зарахована дитина, результати попереднього навчання можуть бути встановлені (у разі необхідності) відповідно до пункту 5 Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 26 березня 2017 року   № 416/30284.
 1. Зарахування дітей до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року. Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Після зарахування дітей до Високопільської спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Херсонської обласної ради їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».
 1. Інформація про кількість учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць у кожному з них обов’язково оприлюднюється на веб-сайті закладу, щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється впродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.
 1. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 2. Переведення учня до іншого закладу освіти здійснюється на підставі наказу керівника.
 3. Відрахування учня здійснюється на підставі наказу керівника.
 4. У випадку, якщо визначений цим Порядком термін припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, відповідна дія має бути вчинена не пізніше першого за ним робочого дня.
 5. За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає.
 6. Рішення, дії чи бездіяльність керівника чи працівників закладу впродовж двох робочих днів можуть бути письмово оскаржені до органу, у сфері управління якого перебуває Високопільська спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Херсонської обласної ради.
 7. За недотримання працівниками закладу положень цього порядку відповідає директор.

2. Зарахування до Високопільської спеціалізованої

школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість»

Херсонської обласної ради

 1. Для зарахування до 5 класу Високопільської спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Херсонської обласної ради заяви подаються до 31 травня включно.

         У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв не перевищує загальної кількості місць у п’ятому (п’ятих) класі (класах) закладу, конкурсний відбір не проводиться і 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

         У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну кількість місць у п’ятому (п’ятих) класі (класах), до 01 червня включно заклад оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору. Конкурс має бути проведений і наказ про зарахування виданий до 15 червня включно.

         Після 15 червня зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) відбувається за результатами конкурсного відбору.

         До 6-9 класів переводяться всі учні, відповідно, 5-8 класів, які не виявили намір припинити навчання.

         Зарахування до 6-9 класів на вільні місця відбувається за результатами конкурсного відбору.

         Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється.

 1. Зарахування до 10 класу відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу Високопільської спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Херсонської обласної ради, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до цього Порядку. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються шляхом конкурсу.

         Для зарахування до 10 класу заяви подаються до 15 червня включно.

         Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється.

 1. Рішення про проведення конкурсу має бути оприлюднене не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містити інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань.

         Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу.

 1. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 10-11 (12) класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що і основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.
 2. Порядок вступу до Високопільської спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Херсонської обласної ради та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою та затверджуються керівником.

         Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань мають бути оприлюднені в закладі та на його веб-сайті не менше ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.

 1. Конкурс є публічним заходом і має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.
 2. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується керівником закладу. Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії.

         Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником.

         Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

 1. Конкурсні випробування проводяться в усній формі (співбесіда)
 2. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
 3. Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників мають відбуватися, як правило, в один день.
 4. Роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усного випробування, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі не менше одного року.
 5. Результати усного випробування оголошуються в той самий день.

         Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до закладу освіти згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань.

 1. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.
 2. Керівник закладу зобов’язаний забезпечити організацію та проведення конкурсу з дотриманням вимог цього Порядку.

3. Переведення учнів між закладами освіти

 1. Після надходження письмового звернення від батьків щодо можливості зарахування до закладу керівник упродовж п’яти робочих днів з дати надходження такого звернення (запиту) має надати заявнику письмову відповідь (у тому числі шляхом надсилання її сканованої копії на електронну пошту заявника) про наявність чи відсутність вільних місць у певному класі та, відповідно, можливість чи неможливість зарахування учня до цього класу.

         У письмовому підтвердженні можливості зарахування дитини має бути вказаний кінцевий термін для подання заяви про переведення та подання особової справи учня.

2. До закладу освіти, з якого переводиться учень, подаються:

 • заява одного з батьків учня (для учнів, які не досягли повноліття) або учня;
 • письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.
 1. Упродовж одного робочого дня з дня отримання відповідних документів керівник зобов’язаний видати наказ про відрахування учня для переведення до іншого закладу освіти та видати особову справу учня.
 2. Упродовж п’яти робочих днів з дня отримання від закладу освіти зазначених документів учень чи один із його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) має подати до закладу освіти, до якого переводиться учень:
 • заяву про зарахування згідно з додатком 1 до цього Порядку;
 • особову справу учня.

         У такому випадку наказ про зарахування учня до закладу освіти має бути виданий упродовж одного робочого дня з дня отримання документів, визначених цим пунктом Порядку.

4. Відрахування учнів

 1. Із закладу відраховуються учні, які:
 1. Здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту;
 2. Зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;
 3. Переводяться до іншого закладу освіти;
 4. Вибувають на постійне місце проживання за межі України.

Відрахування із зазначених підстав здійснюється шляхом видачі відповідного наказу керівником закладу освіти.

         Про відрахування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з причин, передбачених підпунктами 3 і 4 цього пункту, заклад, з якого переводиться (відраховується) учень, не пізніше наступного робочого дня з дня видання наказу повідомляє відповідну службу у справах дітей.

 1. За рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника можуть бути відраховані учні 9 класу, яких було зараховано до закладу за результатами конкурсу і які здобули початковий результат (1, 2 чи 3 бали) чи не здобули жодного результату річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з одного з предметів.

         Про можливе відрахування батьки дитини інформуються письмово у тижневий термін до дня засідання педагогічної ради.

         Рішення про відрахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування.

Людям із порушенням зору